Vegetatie Heumensoord

Overzicht kenmerkende plantensoorten in Heumensoord

In Heumensoord treft men verschillende typen vegetatie aan: Bos vegetaties (1) onderverdeeld in Gemengd Bos op zand- en grindafzetting (1a) en Naaldbos aanplant (1b), Heide (2) en Heischraal grasland (3). De namen van kenmerkende plantensoorten voor elk van deze biotopen zijn verzameld in een (als excel tabel en in een pdf bestand (met families en referenties naar bladzijden van de Heukels flora) en in een aparte overzichtspagina met hyperlinks naar beschrijvingen en foto's over elke soort.
 

1a. Bos op zand en grind afzettingen

In de bestaande bospercelen vindt men vaak sterke overeenkomst met het natuurlijke Berken-eikenbos (Betulo-Quercetum). Het heeft zich ontwikkeld op een substraat van fluvio-glaciale afzettingen van zand en grind, soms afgewisseld door dunne leemlagen. (Groot-formaat foto's van het Gemengd bos met ondergroei van Pijpenstrootje en van het Loofbos, voornamelijk Zomereik, met een ondergroei van Pijpenstrootje).
 
Gemengd Berken-eiken-naald bos
Berken-eiken-naald bosIn het vegetatie-type "Gemengd-bos" worden drie lagen onderscheiden:
 
  • Boomlaag, soms in twee lagen, lage bomen tot 15 m, hoge bomen > 15 m
  • Struiklaag, tot circa 6 m
  • Kruidlaag, eventueel te verdelen in lage kruidlaag 5-50 cm, hoge kruidlaag 50-120 cm.
  • Niet weergegeven zijn moslaag en strooisellaag.

 
Gemengd bos met ondergroei van Pijpenstrootje
Bos vegetatie met berken op zandafzetting
De boomlaag is tamelijke arm aan soorten:
Zomereik (Quercus robur), Ruwe berk (Betula pendula) en Grove den (Pinus sylvestris). Op een enkele plaats ook Beuk (Fagus sylvatica) en Tamme Kastanje (Castanea sativa).
 
Ook in de struiklaag komen weinig soorten voor en wel Ruwe berk (Betula pendula), Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Egelantier (Rosa rubiginosa) en Sporkenhout (Rhamnus frangula) daarnaast de exoot Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina).
 
In de kruidlaag vindt men kenmerkende soorten van een arme, meestal relatief zure bodem:
Gewone braam (Rubus fruticosus), Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata), Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en Rankende helmbloem (Ceratocapnos claviculata). Op een aantal plaatsen komt ook Hengel (Melampyrum pratense) voor, terwijl een enkele vindplaats van Lelietje-der-dalen (Convallaria majalis) opvalt. Verspreid door het gebied is, vaak aan bosranden, Breedbladige wespenorchis (Epipactis helleborine) te vinden.
Ook soorten uit de heide zijn in het bos te vinden, namelijk Pilzegge (Carex pilulifera) en Liggend walstro (Galium saxatile).
 

1b. Aanplant van naaldhout

Naaldhout aanplant
Naast het Berken-eikenbos landschap treft men in Heumensoord percelen aan waarin Grove den domineert en percelen met een dichte aanplant van Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) (Groot-formaat foto van het Dennenbos met ondergroei van Stekelvarens.)
 

2. Overgebleven heidevelden

Heidelandscap in Heumensoord
De samenstelling van de heide wijkt sterk af van die van het bos. Op de eerste plaats domineert Struikheide (Calluna vulgaris), op sommige wat meer vochthoudende plaatsen ook enkele plekken met Dopheide (Erica tetralix). Typische begeleiders zijn Stekelbrem (Genista anglica) en Kruipbrem (Genista pilosa). Al deze planten zijn dwergstruiken. Daarnaast worden een aantal kruidachtige planten gevonden, zoals Tormentil (Pottentilla erecta), Hondsviooltje (Viola canina), Liggend walstro (Galium saxatile), Mannetjesereprijs (Veronica officinalis), Muizenoor (Hieracium pilosella).
Typische grasachtige planten van de droge heide zijn: Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), Tandjesgras (Danthonia decumbens), Gewoon struisgras (Agrostis capillaris), Pilzegge (Carex pilulifera).
 

3. Heischraal grasland

Heideschraal in Heumensoord
Het heischraal graslandtype is maar zeer plaatselijk mooi ontwikkeld. Op plaatsen waar dat het geval is zijn de volgende planten te vinden:
Duizendblad (Achillea millefolium), Gewone hoornbloem (Cerastium arvense), St Janskruid (Hypericum perforatum), Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata), Gewone reigersbek (Erodium cicutarium), Smalle weegbree (Plantago lanceolata), Witte klaver (Trifolium repens), Kleine klaver (Trifolium dubium), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus), Schapenzuring (Rumex acetosella), Muizenoor (Hieracium pilosella), Vijfvingerkruid (Potentilla reptans) en Gewone brunel (Prunella vulgaris).
Van de grassen worden hier genoemd: Fijn schapengras (Festuca ovina ssp tenuifolia), Zilverhaver (Aira caryophyllea), Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Pijpenstrootje (Molinea caerulea), Kropaar (Dactylis glomerata), Tandjesgras (Danthonia decumbens), Gewone veldbies (Luzula campestris), en Pilzegge (Carex pilulifera).

http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/landscape/heumensoordveg/print/

laatst aangepast: 1 nov 2010