Search Sitemap   
Nederlands    
Afzender
Radboud universityFaculty of ScienceBiologyHOMECONTACT > Copyright  ©

Copyright  ©

All material on this site is subject to copyright protection of the Radboud University Nijmegen. For persmissions to use photographs or other documents of this site for any commercial purposes or incidentally on other websites, please contact the webmaster. The Radboud University does not carry liability for possible mistakes on this site.
 

Auteursrechten-Aansprakelijkheid

Algemene bepaling
lawIn de Virtual Classroom Biologie kunnen leerlingen uit de bovenbouw van het VWO, studenten, docenten en andere bezoekers kennismaken met de dagelijkse onderwijspraktijk van de opleidingen Bio-wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Al het materiaal (foto's, tekeningen, animaties en teksten) van de plaatjesgalerij is gemaakt door medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen (of de voormalige Katholieke Universiteit Nijmegen), en blijft eigendom van deze instantie. Mits voor individueel gebruik voor eigen studie is de aangeboden stof vrij beschikbaar binnen hierondergenoemde voorwaarden. Door gebruik te maken van de elektronische informatievoorziening en uitwisseling betreffende de Virtual Classroom van Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen (http://www.ru.nl/fnwi//virtualclassroom/bio en http://www.vcbio.science.ru.nl, en alle daarvan afgeleide sites), verklaart de gebruiker bekend te zijn met onderhavig reglement en akkoord te gaan met het in dit reglement gestelde. De Radboud Universiteit Nijmegen behoudt zich het recht voor het onderhavige reglement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 
Verbodsbepalingen
 • De programmatuur, databestanden en documentatie die aan het publiek wordt aangeboden via bovengenoemde Virtual Classroom Biologie sites zijn eigendom van de verantwoordelijke auteur van deze websites: de Radboud Universiteit Nijmegen. Behalve voor eigen studie en kleinschalig, niet commercieel onderwijs, is het de gebruiker niet toegestaan deze door de Radboud Universiteit Nijmegen ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden en documentatie als geheel of als deel te kopiëren of extraheren, of ter beschikking te stellen aan derden, behoudens daartoe door de Radboud Universiteit Nijmegen verleende schriftelijke toestemming. Bij gebruik voor kleinschalig onderwijs dient de bron nadrukkelijke vermeld te worden
 • Het is niet toegestaan op welke wijze dan ook informatie van bovengenoemde websites aan derden ter beschikking te stellen indien dit gebruik:
  1. in strijd is met het geldende recht, met name het recht dat voortvloeit uit de Auteurswet, het Wetboek van Strafrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens of de Wet Computercriminaliteit
  2. inbreuk maakt op rechten en statuten van de Radboud Universiteit Nijmegen of derden
  3. op welke wijze dan ook direct of indirect schade berokkent of zou kunnen berokkenen aan de Radboud Universiteit Nijmegen (vroeger KUN) of derden
  4. niet in overeenstemming is met de door de Radboud Universiteit Nijmegen beoogde doelstellingen
  5. in strijd is met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
 • De Radboud Universiteit Nijmegen sluit haar aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en inhoud van de via internet beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot de Virtual Classroom Biologie.
 • Het gebruik van de faciliteiten voor elektronische informatie-uitwisseling is voor eigen rekening en risico van de gebruikers. De Radboud Universiteit Nijmegen is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
 • De gebruiker vrijwaart de Radboud Universiteit Nijmegen voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.

Science faculty Radboud University Nijmegen; contact/questions (Liesbeth Pierson)
With thanks to Mr R. Lemaire, Open Universiteit Nederland, for advices on the law.

last modified: 1 Jan 2014